Máy kiểm tra độ thẩm thấu oxy OX2/231

Thiết b kim tra tc độ truyn khí oxy OX2/231 qua màng bao bì da trên phương pháp cân bng áp sut và là sản phẩm chuyên nghip để xác định tc độ truyn oxy ca mu bao bì: màng nha, màng composite, miếng nhựa, túi nha và các loi bao bì khác.